Leylijnen en leycentra in de Lage Landen

Published by Theo on

Een van de meest geciteerde boeken over krachtplaatsen is het boek ‘Leylijnen en leycentra in de Lage Landen’ van Wigholt Vleer.

De auteur deed jarenlang onderzoek naar leylijnen en leycentra in Nederland en Vlaanderen. Met de wichelroede heeft hij meer dan 200 centra opgespoord en verkend. Paragnost en regressietherapeut Dick van den Dool hielp hem achtergrondinformatie van deze plaatsen zichtbaar te maken. Alle informatie is in het boek, per locatie uitgebreid beschreven.

Het boek uit 1992 wordt niet meer gedrukt. Ik kon ooit zelf nog een tweedehands exemplaar kopen voor € 100. Inmiddels zie ik dat de prijs verdrievoudigd is!

Wel circuleren op diverse internetfora lijstjes met leycentra in Nederland, waarvan gezegd wordt dat de bron niet meer bestaat. Als ik het vergelijk met het boek, dan kan het niet anders dan dat het lijstje hierop gebaseerd is. Om het voor iedereen beter vindbaar te maken en te voorkomen dat het verdwijnt, plaats ik het hier op deze centrale plek voor informatie over krachtplaatsen.

Alle genoemde leycentra zijn opgenomen op de kaart met krachtplaatsen.

Leycentra in Nederland

Hieronder staat een lijst met de plaatsen en beschrijvingen van leycentra in Nederland, ingedeeld naar provincie.
De plaatsnaam wordt gevolgd door de doorsnede van de uitstraling van het centrum in meters (DC) en de locatie van de centrumkern. Verder staat er nog informatie (indien van toepassing) over de geschiedenis van het centrum, de aard en werking van de energie aldaar en over paranormale waarneming van voorchristelijke activiteiten op de betreffende locatie.

Groningen

Aduard: DC 415, Centrum: in de tuin achter Burg. Seinenstraat 52.
Op het centrum, waar vroeger veel “lichten” werden gezien, werd de Cisterciënser abdij van Aduard gesticht in 1192. Op de kern stond in de kloostertijd een enorm grote ahorn met heel licht getint blad.Er loopt van hier een leylijn via Gerkesklooster naar Wynaldum.

Appingendam: DC 155, Centrum: in de Hema-winkel.Op het centrum heeft nooit een heiligdom of kerkje gestaan.

Groningen: DC 240, Centrum: het koor van de Martinikerk.Hier was een voorchristelijk heiligdom.

Heiligerlee: DC 116, Centrum: boerderij “De Hoogte”, Hoofdstraat 8, ongeveer 25 meter zuidelijk van de boerderij, op de plaats van het vroegere klooster “Mons Sinaï”

Loppersum: DC 65, Centrum: toren van de Hervormde kerk.
Tot de 8e eeuw stond hier een heiligdom, gewijd aan Thor.

Marum: DC 190, Centrum: toren van de Hervormde kerk.
Prehistorische vondsten duiden op bewoning vanaf 5000 v. Chr.Vanaf het begin der jaartelling tot in de 8e eeuw stond hier een heidense tempel. De energie is hier linksdraaiend en positief. Er loopt een leylijn van hier naar Wynaldum.

Tolbert: DC 200, Centrum: koor van de Hervormde kerk.
Er zijn negatieve invloeden door rechtspraak en terechtstelling op het kerkhof, verder voelt het neutraal aan.

Usquert: DC 318, Centrum: toren van de Hervormde kerk.
Onder de toren zijn drie zware granietblokken in een driehoek geplaatst. Volgens een oudheidkundige werden deze gebruikt voor de heidense eredienst.

Wehe: DC 160, Centrum: Meester Rijkenspad, bij de achtermuur van het pand Kerkstraat 3.

Friesland

Aalzum: DC 370, Centrum: voor de ingang van de Hervormde kerk, op een terp ten noorden van Dokkum. De kerk is aan de oostzijde van de kern gebouwd.
In voorchristelijke tijden stond hier een tempeltje tussen vier bomen. De tempel was waarschijnlijk gewijd aan zon, maan, Thor en Fostare. De bomen waren eik, linde, kastanje en taxus. Van hier loopt er een leylijn naar Wynaldum, en een via Westergeest naar Norgerholt.

Aldeboarn: DC 248, Centrum: kerktoren van de Bornegokerk.
Volgens de pendel was hier tot 784 een tempel gewijd aan Odin.

Bolsward: DC 140, Centrum: Toren van de Martinikerk.
Dit is een voorchristelijke “schedelplaats” of grafveld. Voor de toren zou een stierekop op een staak hebben gestaan. Er is hier vele eeuwen aan dodenverering gedaan.

Dokkum: DC 140, Centrum: koor van de Grote kerk.
De kerk is gebouwd op een grafveld, dat op een 4 meter hoge heuvel lag.In 1964 deed de heer J. M. Minnema verslag van een paranormaal onderzoek naar de dood van Bonifatius. Deze zou niet vermoord maar door de plaatselijke bevolking ter dood veroordeeld zijn. Bonifatius zou hier het beeld van Fostare hebben vernield, en toen gevangen genomen zijn en terecht gesteld in de op die plaats staande tempel. Het vonnis zou zijn voltrokken aan de westzijde van de markt. Daar mocht eeuwenlang niet gebouwd worden.
Volgens waarneming van paragnost van der Dool stond voor de grote kerk, op de plaats van het vijfde van de daar in de bestrating aangebrachte vlakken, een enorme holle eik met daarin beelden van de goden. Het lijk zou enige tijd aan de zuidkant van deze boom hebben gelegen waarna het elders is begraven.

Franeker: DC 125 Centrum: Breedeplaats W.Z. oostelijk van de Botniastins, ten zuiden van de Martinikerk
Op het centrum is nooit gebouwd. Ook geen waarnemingen van pre-christelijk gebruik. De energie is er linksdraaiend.

Leeuwarden: DC 200, Centrum: koor van de voormalige St. Vituskerk.
Hier stond vroeger het altaar op het centrum. Waarschijnlijk is dit een voorchristelijk heiligdom. Dit centrum ligt op de leylijn Grootegast – Wynaldum.

Oldeberkoop: DC 325, Centrum: toren van de Hervormde kerk
Volgens de pendel werd hier tot 925 Fostare vereerd. Het centrum geeft een positieve indruk, maar er is wel veel geofferd. De offersteen lag op dezelfde plaats waar later het altaar stond. Er zijn zowel mensen als dieren geofferd. Van hier loopt een leylijn naar Wynaldum.

Oosterwolde: DC 165, Centrum: koor van de Hervormde kerk.In het verleden was hier een Fostare heiligdom met een offersteen.

Sneek: DC 155, Centrum: plaats van de vroegere klokkestoel, aan de westmuur van de Martinuskerk.Er loopt een leylijn van Sneek naar Helmond.

Stavoren: DC 240, Centrum: 10 meter voor de ingang van de Hervormde kerk.Rond 830 stond er een klooster dat in 1132 een Benedictijner abdij werd. In voorchristelijke tijden was dit een heilige plaats, ook bezocht voor genezing. Er loopt van hier een leylijn naar Wynaldum.

Ureterp: DC 170, Centrum: toren van de Hervormde kerk.In het jaar 300 v. Chr. was hier een Fostare tempel waar mensen zijn geofferd. De energie is rechtsdraaiend, maar niet vrij van negatieve invloeden.

Westergeest: DC 510, Centrum: toren van de Hervormde kerk. Zeer waarschijnlijk waren hier vroeger een Fostare heiligdom en -tempel. Aan weerszijde van de toren zijn water aders gevonden. Langs de muren van de toren is een negatieve invloed voelbaar, De paragnost kreeg de indruk dat er eens mensen naar de toren zijn gevlucht, en daar waren omgebracht. In de torenkamer hangt een bijzondere sfeer, die aanvoelt alsof je in een stukje beschermd gebied bent. In de kerk is een sarcofaag met een in 556 gestorvene, dus uit voorchristelijke tijd. Dit centrum ligt op de leylijn Tinalling – Wynaldum

Wiewert: DC 220, Centrum: oostzijde van de Hervormde kerk. De kerk van Wieuwerd is beroemd om zijn mummies. Het centrum bevindt zich op de plaats van de grafkelder.
Dit centrum ligt op de leylijn Easterwierrum – Wommels.
Zie ook: Mummiekelder, Wiuwert

Wynaldum: DC 696, Centrum: in het westelijk deel van het terpencomplex, oostelijk van het dorp. 25 meter oostelijk van het centrum ligt nog een klein subcentrum. Er zijn wel 75 kerklijnen gevonden bij dit uitzonderlijk sterke centrum. In 1990 wees archeoloog Jan Zijlstra deze plaats aan als woonoord van de legendarische Friese koning Finn Folcwarding in de 7e eeuw. Bij opgravingen in 1991 en 1992 dook onder de vele vondsten onder andere een koninklijke fibula op, en een gouden hanger met runen die wijst op verering van Freya of Fostare. De paragnost zag op het centrum een zware heilige eik. In het oostelijke deel zag hij een koningsgraf in een houten ruimte op 3 tot 4 meter diepte, waar ook koning’s paard is begraven. Ongeveer 40 meter noordelijker lag de koninklijke woning met drie pallisaden-wallen. Het complex was in 1498 nog gedeeltelijk omringd met aarden wallen.
De energie is rechtsdraaiend, rood-achtig en vrouwelijk.
Zie ook: Koningsterp Wijnaldum

Wyns: DC 345, Centrum: voor de toren van de Hervormde kerk.De paragnost nam waar dat dit centrum in voorchristelijke tijden deel uitmaakte van een acht-vorm, waar een circel van lindebomen omheen stond. Op de kern stond een soort troon met daarop een man met een gehoornde helm. Er is in het verleden recht gesproken. De kerk is juist ten oosten van het centrum geplaatst. De energie van dit centrum is sterk en positief. Dit centrum ligt op de leylijn Tinallinge – Wynaldum

Drente

Aalden: DC 280, Centrum: in het Boermarke bos, zuidwestelijk van Oud-aalden aan de westzijde van de weg naar de Aalder-es. Oud-aalden is een museumdorp. De omgeving voelt oud en geheimzinnig aan. Bij het heuveltje was een grafveld uit 600 – 700 v. Chr.

Anloo: DC 335, Centrum: voor de ingang van de toren van de Hervormde kerk (oudst bestaande kerk in Drente, gebouwd in 954)
Vroeger hebben hier twee hunnebedden gestaan, een vlak bij de zuidmuur van de kerk van ongeveer 12 meter lang , en een nog zuidelijker van 7 meter. Voor de kerk, maar iets naar het zuiden, heeft een tempeltje gestaan.De energie is rechtsdraaiend, positief, en voelt gelukbrengend aan.

Assen: DC 140, Centrum: rijksarchief in de voormalige abdij, achter het museum.

Borger: DC 290, Centrum: in het midden van hunnebed D 27 aan de Hunnebedstraat.
Dit is het grootste megalitische monument in Nederland, maar sporen van bewoning of gereedschappen uit de bouwtijd ontbreken. Ook zijn er geen aanwijzingen dat het in latere eeuwen dienst deed als heiligdom. Het was en is alleen een magische plaats.Dit centrum is zeer positief, en er zijn indrukken van iets feestelijks.

Dalen: DC 20, Centrum: Toren van de Hervormde kerk, op de grens tussen toren en schip.
Tot 863 stond hier een Heidense tempel.

Darp: DC 125, Centrum: bij het hoogste punt van de Bisschopsberg.Volg de weg van Darp naar de Havelterberg tot waar de weg sterk omlaag gaat. Bij een paddestoel gaat een verhard fietspad naar links. DIt komt uit op een naar links afslaand verhard fietspad. Op de hoek staat een bankje met uitzicht op het pompstation gebouwtje. Achter de bank en iets naar rechts ligt het centrum in een dicht sparrebos.

Diever: DC 20, Centrum: Toren van de Hervormde kerk. Tot 830 stond hier een Heidense tempel met een steencirkel er om heen, gemiddeld 9 meter van de kern.

Donderen: DC 360, Centrum: tussen de Zwartedijk en Zuideinde 8. In de nacht van 28 op 29 juli 1991 ontstond hier een vortex in de weide met een straal van 7 tot 8 meter, de vroegere steencircel volgend. De energie is rechtsdraaiend.

Emmen: DC 160, Centrum: 40 meter noordelijk van het hunnebed, ten westen van de woonwijk Emmermeer en de weg Klijndijk – Emmen
Volgens de paragnost was het noordelijke deel een plaats voor initiatie van jongens, en het zuidelijke deel voor inwijding van meisjes. Ook een plaats van zwarte magie, en het offeren van mensen, kinderen en dieren. Het bloed werd over een menhir gegoten. Dit zou plaatsvinden rond 1600 v. Chr. (bronstijd).

Grollo: DC 640, Centrum: Oostereind zuidzijde, aan de weg Grollo – Papenvoort.Van 1700 v. Chr tot 1100 n. Chr. is dit zowel een magisch als religieus heiligdom geweest. Van de 9e tot de 14e eeuw zouden op deze plaats “witte” heksen bijeen komen, dus een geheime ontmoetingsplaats voor de volgelingen van het oude geloof gedurende de Roomse tijd. Volle maan zou hier een belangrijke rol spelen. Volgens de overlevering werden “witte wijven” gezien op het Witte Veen ten noorden van de weg.
Op 235 meter, zuid-zuid-oostelijk van de kern, lag een grafheuvel uit de bronstijd (deze plaats moet dus al 3000 jaar bewoond zijn).De energie is hier rechtsdraaiend, positief, roze, vrouwelijk en genezend (vooral hart, huid, astma en bronchitis). De kracht van dit centrum is bijna ongeloofwaardig, en alleen overtroffen door Wynaldum.

Lhee: DC 340, Centrum: de voormalige heuvel Loberg, buiten het dorp op de zuider-es (deze is kort na de 2e wereldoorlog afgegraven) op een boeren-akker.
Er zijn prehistorische vondsten gedaan die wijzen op vroege bewoning. Vroeger werden hier de paasvuren ontstoken, en het zou er volgens de overlevering niet pluis zijn. In pre-christelijke tijden was dit een heilige en magische plaats, ook bezocht voor genezing. Tot 1189 moet er een lindboom hebben gestaan, wat mogelijk op rechtspraak duid.
De energie is linksdraaiend en positief.

Loon: DC 335, Centrum: hunnebed nummer D 15, ten westen van de weg Loon – Taarlo, 1 kilometer ten noorden van Loon.
In deze, en vorige eeuw verschenen diverse berichten over lichten die men er gezien had.

Norg: DC 280, Centrum: plaats aan de Dalweg, 1.5 kilometer zuidelijk van Norg, aan de weg naar Westervelde en Zuidvelde.
Norgerholt is het oudste oerbos van Nederland. In de vorige eeuw vergaderde de boermarke en zelfs de gemeenteraad in de “Norgerkuil”. Opmerkelijke vegetatie: zeer oude eiken (oudste van ongeveer 1650), veel voorkomende hulstbomen, hoge koningsvarens, adderloof, bosmuur, anemonen en lelietjes-van-dale. Van de vogels vallen vooral nachtegalen en spechten op. Ook is het een slaapplaats voor de reëen. Dit zou een plaats van “helderhorendheid” zijn. Een vrijwel kale plek ten noorden van de Dalweg geeft het krachtige centrum aan. Ondanks het zweverige gevoelop deze plaats worden ook negatieve invloeden gevoeld. Paragnosten zagen voorchristelijke priesters, maar ook angstige mensen die met bijlen geslagen werden.Een leylijn loopt van hier naar Westergeest en Aalzum, en er loopt er ook een naar Wynaldum.

Rolde: DC 215, Centrum: tussen hunnebedden D 17 en D 18, ten noordoosten van de kerk. Hier was een hunnebed-hof. Het centrum heeft een positieve uitstraling.

Tynaarlo: DC 130, Centrum: op de Brink, nabij de Smeerveenweg .De vroegere kerk stond op de plaats van een 12 meter lang hunebed. Het centrum is op de plaats waar een tweede hunebed lag. Hier werden mid-winter feesten gehouden. Ook was er sprake van uittredingen. De voorhoofdchakra domineerde. Er zijn kruiden gebruikt om in trance te raken. Hier speelde zich het verhaal van Theodgrim, zoon van Aldgrim, zich af.

Vries: DC 130, Centrum: koor van de Nederlands Hervormde kerk aan de Brink. Hier werd vroeger ook recht gesproken. Kerk en centrum maken een negatieve indruk; er moeten hier mensen, en zelfs kinderen, zijn terechtgesteld. Volgens prof.dr. Hans Kuhn zou dit het stamland van de Friezen zijn.
Er loopt een leylijn van hier naar Wynaldum.

Overijssel

Almelo: DC 65, Centrum: Het oude stadhuis aan de Grote Straat.

Deventer: DC 315, Centrum: Voormalige hoofdaltaar van de Bergkerk.
In voorchristelijke tijden stond hier een duizend jarige heilige eik en een versterking. Na het omhakken van de eik in de tiende eeuw werd hier een bidplaats gecreeerd.
De energie is rechtsdraaiend, positief, en er is sprake van een “wijde blik”. Het is of deze plek tot in de verre omgeving domineert. Een tweede centrum (DC 160) is aanwezig in de speeltuin tussen de Tuinstraat en de Kolkweg. Zuidoostelijk van het station.

Enschede: DC 90, Centrum: Pand Maarten Harpertsz aan de Trompstraat 9.

Heemse: DC 40, Centrum: Toren van de Nederlands Hervormde kerk.Dit is een centrum op de leylijn Oldenzaal-Ruinen.

Hellendoorn: DC 240, Centrum: Toren van de Hervormde kerk.Voor de deur is de uitstraling zeer negatief. Er moet in het verleden zijn rechtgesproken en er zijn mensen omgebracht. In voorchristelijke tijden stond hier een heiligdom omzoomd door vlierbomen.
Zie ook: De Luttenberg: leycentrum en labyrinth in één

Hengelo: DC 130, Centrum: Achter de Drienerstraat nummer 8.
Zie ook: Mysterieuze-offerstenen-in-twente

Holten: DC 114, Centrum: Boerderij .”De Aalpol”.Vroeger lag om de boerderij een aarden wal met oude eiken. Het centrum lag ongeveer in het midden van dit complex.
Zie ook: De Luttenberg: leycentrum en labyrinth in één

Kampen: DC 210, Centrum: De nieuwe toren (Oude Straat – Torenstraat). In voorchristelijke tijden stond hier een grote heilige eik. Er loopt een leylijn van hier naar Wynaldum.

Losser: DC 120, Centrum: de schuur van de hoeve “Duivelshof” in het gehucht Hengelerheurne.Er zijn veel legenden en sagen over deze plaats. Tegnwoordig is dit een BD bedrijf.

Luttenberg: DC 490, Centrum: bij een open plek, links van de Korrebeltsweg.In het midden van het centrum is een helende energie. De indrukken zijn hier anders dan gewoonlijk op een centrum. In plaats van het lichte gevoel, het tintelen van de voeten, was er maar een ervaring: ruimte – verblijven in het niets.
 Route: rij vanaf Raalte naar Marienheem. Sla hier linksaf, en volg de weg naar Hellendoorn. Op 3 kilometer van Marienheem bij het bos aan de linkerzijde linksaf de Heuvelweg inrijden. Bij de driesprong de middelste zandweg (Korrebetlweg) volgen. Na 300 meter ligt het centrum aan de linkerkant op een grote open plek.
Zie ook: De Luttenberg: leycentrum en labyrinth in één

Oldenzaal: DC 130, Centrum: hoofdaltaar van de St. Plechelmuskerk. Volgens de pendel ging dit gebied in 807 over tot het christendom.
Zie ook: Mysterieuze-offerstenen-in-twente

Ommen: DC 110, Centrum: toren van de Hervormde kerk.De energie maakt om de toren een sterke linksdaaiende spiraalbeweging.

Steenwijk: DC 320, Centrum: koor van de St. Clemenskerk.In voorchristelijke tijden stond op de plaats van het altaar een menhir met een steencircel van ongeveer 14 meter. Op de plaats van de toren stond een hunnebed.De energie is zeer sterk en linksdraaiend, en er zijn negatieve invloeden (strijd).

Tankenberg: DC 250, Centrum: het pompstation op de berg, westzuidwestelijk van de top. Volgens de vele sagen en legenden rond deze plaats werd de berg bewoond door een wrede godin “Tanfana”, omringd door boze geesten en helhonden. Zij eiste veel offers: dieren en mensen, bij voorkeur kinderen. De geesten zouden er nog steeds zijn. De offersteen zou naar het koor van St. Plechelmuskerk in Oldenzaal zijn gesleept. Er zou zwaar gevochten zijn tussen Romeinen en Saksen.
Volgens historici zijn de Romeinen echter nooit in Twente geweest, en paranormale waarneming vertelt ons dat de steen onder het koor gewoon een grote steen is, en niet de offersteen van Tanfana. Met het centrum is iets merkwaardigs aan de hand: de energie wordt geblokkeerd, en is slechts op enkele plaatsen voelbaar. er zijn hier zeer negatieve invloeden. Het lijkt of de leylijn zich in de aarde werkt. Er is hier duidelijk sprake van zwarte magie.
Zie ook: Mysterieuze-offerstenen-in-twente

Wijhe: DC 360, Centrum: toren van de Hervormde kerk.
Wijhe wordt voor het eerst vermeld in een schenkings oorkonde van koning Otto uit 960, en heet dan “Wie”. Dit zou een voorchristelijk heiligdom zijn, wat de naam “Wie” ons lijkt te bevestigen. De energie is zeer sterk, en bij volle maan is een uitstraling van 180 meter gemeten. Bijna het hele oude dorp behoort tot dit “stralende” knooppunt.
De lengte-as van de kerk loopt parallel met een sterke leylijn die opduikt bij het landgoed Herinckhave te Fleringen en via de Kalverhaar bij Hulsen langs de luttenbergweg over de hellendoornseberg loopt naar de oude kerken van Raalte en Wijhe. Aan de westzijde vinden we op deze lijn “de Knobbel” op de Doornspijkse heide.
Zie ook: De Luttenberg: leycentrum en labyrinth in één

Zwolle: DC 120, Centrum: het koor van de O. L. V. ter Hemelopnemingskerk (de “Peperbus”).Volgens de pendel stond hier in de achtste eeuw een heidense tempel waar de zon werd vereerdDe energie is linksdraaiend en negatief.

Gelderland

Aalst (Brakel): DC 160, Centrum: voor de toren van de Hervormde kerk
Dit centrum heeft een negatieve uitstraling; ten tijde van de kerstening zouden hier mensen zijn omgebracht, maar eerder al zouden er ook offers aan de goden zijn gebracht. In voorchristelijke tijden stond hier een grote lindeboom waaronder recht werd gesproken en ook offers werden gebracht.

Aalst (Lienden): DC 180, Centrum: het speeltuintje voor de percelen 25 en 28.
In deze speeltuin stond aan het begin van deze eeuw een reusachtige oude eik met een omvang van 4 meter. Deze boom zou zestienhonderd jaar oud zijn, en op het centrum van het voorchristelijke heiligdom staan.

Almen: DC 440, Centrum: Grafkelder van de Nederlands hervormde kerk.
In de grafkelder onder het koor liggen twaalf gemummificeerde lichamen van bewoners van de kastelen “De Ehze” en “Het Hulze”. In voorchristelijke tijden stond hier een aan Odin gewijd heiligdom, met een menhir en een steencircel van 14 meter doorsnede.De energie is hier linksdraaiend, verspreid zich zowel over de bodem als omhoog, is niet geneeskrachtig, maar wel positief en conserverend. Men kan een gevoel van lichtheid ervaren in de directe nabijheid van het koor en de grafkelder.

Apeldoorn: DC 140, Centrum: het garagecomplex tussen Molenstraat, Havenstraat, Havenweg en Stationsstraat.Het centrum was tot 739 een heilige plaats. Daarna moet er een kapel op deze plaats hebben gestaan.

Arnhem: DC 110, Centrum: het koor van de St. Eusebiuskerk, Vrijwel zeker stond hier eerst een oudere kerk, en daarvoor een heidens heiligdom.

Barchem: DC 35, Centrum: noordelijk van de Kalenberg.Ten noordoosten van de Kalenberg liggen een grafheuvel “de Koerbelt” en een diepe kuil, de “Witte Wijvenkuil”. Deze omgeving is alleen te voet bereikbaar, maar het mooie gebied is zeker een wandeling waard.De Witte Wijvenkuil en de Koerbelt hebben rechtstreeks met het centrum te maken. De Witte Wijven zijn waarschijnlijk ontleend aan mogelijke lichtverschijnselen bij het centrum. Het centrum ligt noordelijk van de kuil, westelijk van het pad naar Zwiep, op een boerenakker. Volgens de pendel was er op de kern een heidens heiligdom en heeft er tot het jaar 809 een zware heilige eik gestaan.

Beek-Ubbergen: DC 120, Centrum: de top van de Duivelsberg.Het was destijds een gemeden oord. Het spookte er en er werden lichten en geesten gezien. Ook de Satan hield daar huis.De kern ligt tussen een stuk stam van een omgezaagde eik en het kadasterpaaltje. Volgens de pendel stond hier tot 859 een heidense tempel.

Boven Leeuwen: DC 110, Centrum: in de Drutense uiterwaard, ten noord-noordoosten van de Hervormde kerk te Boven Leeuwen.
In de middeleeuwen was dit een eiland in de Waal. De plaats was tijdens de meting onberijkbaar, maar viel vanaf de dijk te meten, en heeft een vermoedelijke doorsnede van 110 meter.

Doetinchem: DC 125, Centrum: vlak achter de toren van de St. Catharinakerk
In 1527 is tijdens een grote brand een deel van de kerk verloren gegaan. De huidige toren is gebouwd in 1963, en staat niet precies op de plaats van de oude toren, vandaar dat het centrum achter de toren ligt.

Echteld: DC 65, Centrum: achter kasteel de Wyenburg.
Het centrum ligt 170 meter noordoostelijk van de kerk, op een schiereilandje met grachten er omheen. Een ronde plek begroeid met bomen.

Ede: Hier zijn meerdere centra. Op de plaats waar nu boekhandel Pel is gevestigd, was een heiligdom gewijd aan Thor. Later werd dit een bidplaats en daarna een kapel (991). Hier zijn in de 11e eeuw een man en een vrouw vermoord of terechtgesteld. De energie is linksdraaiend en neutraal (DC 224). In de boekhandel zou het spoken, en er zou een onderaardse gang zijn van de Kernhemkapel naar de Paasberg.
Het centrum Paasberg (DC 175) ligt tussen tussen de Vossenakkerweg en het oorlogsmonument. De energie is positief en rechtsdraaiend.
Het centrum Burg. van Dijkeplein (DC 240) heeft een positieve, linksdraaiende energie.
Huis Kernhem herbergt een centrum (DC 220) met een zeer negatieve uitstraling, Volgens de pendel zouden hier mensen en dieren zijn geofferd. Een parallelcentrum met een positieve uitstraling bevindt zich ongeveer 70 meter westelijk van het huis.

Elburg: DC 300, Centrum: Smeesteeg 10, tegenover de gevelsteen kapel (voormalige) Agnietenklooster.
De energie is rechtsdraaiend, en is genezend voor hart- en vaatziekten. Op de kern stond een heilige boom.

Elst: DC 146, Centrum: voormalig hoofdaltaar van de St. Salvatorkerk.
Er is hier waarschijnlijk een heidens heiligdom geweest, voordat er in het jaar 50 een Romeinse tempel werd gebouwd. Nadat deze tempel in rond het jaar 70 door brand werd verwoest, verrees hier de grootste Romijnse tempel die Nederland ooit heeft gekend (23 x 30 meter). In de 11e eeuw werd hier een kerk in romaanse stijl gebouwd, en daarna de huidige kerk. Het centrum is op de plaats van de oudste Romeinse tempel.

Ermelo: DC 550, Centrum: de Toverberg.
Behalve op de Toverberg is er ook een centrum waar de oude kerk van Ermelo is gebouwd. Het leycentrum is zeer sterk. De energie is vrouwelijk en rechtsdraaiend. Daaromheen is er sprake van linksdraaiende mannelijke energie. Het was een plek voor genezing, die ook verband hield met het derde oog.
Het centrum is te bereiken door de weg van Ermelo naar Drie te volgen. Na 3,1 km staat rechts van de weg paddestoel 20191. Hier rechtsaf. Voorbij twee rechte paden naar rechts, het volgende kromme pad rechts inwandelen. Na de bocht is het knooppunt.

Nijmegen: DC 140, Centrum: de ruïne van de Valkhof. De kern ligt, gerekend vanaf de belvedere, juist ten zuiden van de “brug”.
Zie ook: Nijmegen: Goffertpark, Valkhofpark, stadhuis en meer

Tricht: DC 110, Centrum: toren van de Hervormde kerk.

Voorst: DC 330, Centrum: De ruïne van kasteel Nyenbeek.Tijdens de bevrijding in 1945 werd dit kasteel zwaar beschadigd en niet meer gerestaureerd.

Wilp: DC 290, Centrum: tegen de zuidelijke muur van de Hervormde kerk.
Er zou ooit een houten tempeltje ten zuiden van de kerk en het leycentrum hebben gestaan. De energie is rechtsdraaiend, positief, vrij sterk en goed waarneembaar. Een goede plaats om te toeven.

Winterswijk: DC 240, Centrum: koor van de Jacobskerk.
De energie is linksdraaiend, maar wel positief. Hier is nimmer een heidens heiligdom geweest, hoogstens een magische plaats.

Wychen: Ook hier is sprake van meerdere centra;
bij de St. Antoniuskerk, rechts van het Jezusbeeld, vinden we een centrum met een doorsnede van 42 meter.
Het sterkste centrum van de drie ligt op de Molenberg met een doorsnede van 130 meter.
Tenslotte ligt er een centrum bij de Aalsburg met een doorsnede van 90 meter. Dit centrum ligt niet bij het kasteel, maar zuidelijk van de Touwslagersbaan, westelijk van de Oude Klopstraat, bij het begin van de nieuwe wijk Aalsburg.

Zutphen: DC 90, Centrum: koor van de St. Walburgskerk

Flevoland

Kuinre: DC 240, Centrum: voormalige Kuinreburcht nabij Kuinre, 500 meter zuidelijk van de driesprong Kuinreweg – Punterweg. De energie is positief en goed voor astma – en bronchitispatienten.Er loopt een leylijn van hier naar Wynaldum.

Schokland: DC 110, Centrum: plein voor Middelbuurt.Het centrum is zeer negatief en doet denken aan angst of pijn. Voor de rotonde heeft een menhir gestaan met twee steenkringen op twee en zeven meter afstand.

Urk: DC 90, Centrum: op de dijk, 100 meter noordelijk van de Hervormde kerk. De energie heeft een positieve indruk.
Het centrum ligt op de leylijn van Wynaldum naar Clervaux in Luxemburg.

Utrecht

Amersfoort: DC 215, Centrum: de O.L.V. toren. De kerk is in 1787 verwoest door een ontploffing, en sindsdien staat de toren alleen.

Baarn: DC 160, Centrum: driesprong Torenlaan – Javalaan. Hier is sprake van een oud heiligdom met een steenkring op tien meter afstand van het middelpunt. De energie is rechtsdraaiend.

Doorn: DC 262, Centrum: toren van de oude kerk. Volgens de pendel was hier een heiligdom geweid aan Thor. De energie is positief.
Zie ook: Indrukwekkende Kaapse Bossen en meer in Doorn

Rhenen (stad): DC 200, Centrum: vier meter noord-westelijk van de Cuneratoren.

Rhenen (bos): DC 40, Centrum: de Koningstafel op de Grebbeberg.
Het positieve centrum bevindt zich juist noordelijk van de boswachterswoning bij een heuvelpad. Het is bereikbaar via een pad dat ten oosten van het monument begint en naar boven gaat. Bij de boswachterswoning is het verboden gebied.

Soest: DC 90, Centrum: toren van de oude kerk.
Volgens de pendel stond er tot 695 een heidense tempel en een heilige linde waarbij recht is gesproken.

Utrecht: DC 190, Centrum: zuidwestelijk van de Dom.
De torens van de vroegere St. Salvatorkerk verrezen op de kern van het centrum, en niet de Domtoren. De kern ligt nu tussen Domplein, Wed, Donkere Gaard en Servetstraat op circa veertig meter van de Oude Gracht

Woerden: DC 30, Centrum: koor van de Petruskerk.

Wijk bij Duurstede: DC 110, Centrum: pleintje ten zuiden van de Hervormd Gereformeerde kerk.
Volgens paranormale waarneming stond hier in Karolingische tijd een steen en werd er recht gesproken.
Zie ook: Wijk bij Duurstede

Zeist: DC 240, Centrum: koor van de Hervormde kerk.
Voor de kerstening zou hier een heiligdom hebben gestaan waar de godin Freya werd vereerd.

Noord Holland

Alkmaar: DC 150, Centrum: westzijde van de St. Laurens of Grote kerk.Vanaf hier loopt een leylijn naar Wynaldum.

Amsterdam: DC 310, Centrum: tussen Nieuwendijk 29 en Prins Hendrikkade 21. Op dit centrum verrees nooit een kerk, burcht of plein. Volgens een oude kaart uit 1625 was dit gedeelte onbebouwd, en heette “haringpakker”. Hier was eens een belangrijke kade met opslagplaatsen, eens het economisch kloppend hart van Amsterdam.

Enkhuizen: DC 135, Centrum: westelijke muur van de Westerkerk. Het centrum heeft een positieve uitstraling. In het vlakbij gelegen pand Westerstraat 148, binnen de invloedssfeer van het centrum, woonde omstreeks 1800 de boekverkoper Johannes Over de Linden, die het mysterieuze Oera-Linda-Boek schreef of samenstelde.

Haarlem: DC 155, Centrum: tussen Ridderstraat 22 en Nieuwe Kruisstraat 21. Dit is een positief centrum, wat misschien geïllustreerd wordt door de gevelsteen in het huis Ridderstraat 22, met het opschrift “de Liefde”.

Heemskerk: DC 124, Centrum: toren van de oude kerk.

Heiloo: DC 160, Centrum: toren van de Witte kerk.
Op dit positief stralende centrum werd volgens de pendel de vruchtbaarheidsgodin Fostare vereerd. Er was ook een offersteen en een bron met genezend water, de latere Wilibrordusput.
Zie ook: Witte kerk en Willibrordusput, Heiloo en Runxputte en Maria Genade kapel, Heiloo

Hilversum: DC 135, Centrum: achter Veerstraat 8 en Groest 104. Dit centrum voelt vrij neutraal aan.

Laren: DC 120, Centrum: aan de weg naast het St. Janskerkhof.
Volgens de overlevering werd hier in voorchristelijke tijden op 7 Juli (naamdag van St. Jan) het grote lichtfeest gehouden ter ere van Balder, de god van het licht.
Zowel de Hilversumse weg, als de oude parallelweg maken een bocht om het kerkhof heen. Juist in deze bocht bij het einde van de verkeersheuvel op de oostelijke autorijbaan ligt de kern. Volgens de pendel was het eens met een doorsnede van 726 meter het sterkste knooppunt van Nederland. De indruk werd echter gewekt dat de uitstraling door het verkeer behoorlijk gedevalueerd is.

Schoorl: DC 88, Centrum: in het gebouw van het oude Raadhuis.
In deze omgeving zijn gedurende de periode 1975 -1988 verscheidene ufo’s gesignaleerd.

Texel (Den Burg): DC 155, Centrum: aan de oostzijde van de Hervormde kerk.
Volgens paranormale waarneming stond hier , temidden van een aantal aarden wallen, een menhir met drie gladde ronde stenen in een driehoek aan de voet geplaatst. Later werd ten oosten van deze plaats door de Vikingen een ronde houten burcht gebouwd.Dit centrum is door een kerkelijn via Wynaldum, het voormalige klooster te Bartlehiem en de kerk van Rinsumgeest verbonden met de kerk van Pieterburen.

Texel (Hoge Berg): DC 245, Centrum: aan de noordkant van het bos aan de Doolhofweg.
Een klein heuveltje vormt de kern van het centrum met rechtsdraaiende energie. Deze plaats is niet positief. Er is zware strijd geleverd en de mannelijke heerszuchtige energie is zeer sterk. Aan de oostelijke basis van deze heuvel vonden zomers rituelen plaats voor de vruchtbaarheidsgodin. Even ten zuiden van deze heuvel was een plek met een heilige eik in een zes diameter grote steenkring. Ten oosten van de kern moet een tempel voor Fostare hebben gestaan. Omstreeks 1050 is het geheel verwoest.

Wognum: DC 335, Centrum: tussen toren en schip van de kerk.Het torentje van een eerdere kerk zou omstreeks 1400 achter de huidige toren hebben gestaan.

Zaanstad: DC 170, Centrum: tussen Dam en Hogendijk. Hier is nooit een kerk, monument of plein gebouwd. Dit centrum is door een leylijn via Wognum en Medemblik verbonden met Wynaldum.

Zuid Holland

Alphen a/d Rijn: DC 70, Centrum: aan de Rijnoever, op de grens van perceel Prins Hendrikstraat 156.
Een open groene plek aan het water waar vroeger arbeiderswoningen hebben gestaan, vlak tegenover de Stationsstraat. Het centrum ligt nog juist op de oever tegen de grens van perceel 156.

Delft: DC 32, Centrum: plaats van hoofdaltaar in de Oude kerk. Het centrum ligt op de grens van het schip en het koor, waar tot de reformatie het hoofdaltaar stond.

Den Bommel: DC 120, Centrum: westzijde van de Hervormde kerk. Dit gebied is in 1526 ingepolderd, en het lijkt daarom vreemd dat hier een kerk op een centrum staat. Volgens de pendel echter zou hier een menhir op een eilandje hebben gestaan en in 1639 verwijderd zijn om voor dijkversterking dienst te doen.

Dordrecht: DC 154, Centrum: toren van de Grote kerk. Dit centrum in de oudste stad van Nederland heeft zijn voorchristelijke geheimen nog niet prijsgegeven.

Gouda: DC 130, Centrum: voorkant van het stadhuis.
Dit is een van de weinige steden waar niet de kerk, maar het vijftiende eeuwse raadhuis op het centrum is gebouwd. De markt kent ter plaatse een kleine verhoging, en is van oudsher de functie van openbare plaats gehad.
Het is niet duidelijk geworden wat er op deze plaats gestaan heeft voor het raadhuis werd gebouwd. Het is niet erg aannemelijk dat er voor de bouw van dit huis in de late middeleeuwen naar een leycentrum is gezocht.

Den Haag: DC 200, Centrum: binnenhof, werkruimte minister-president.
Kan het toeval zijn dat juist hier, in “het torentje”, de minister president zijn werkruimte heeft? Intuïtief moet het torentje voor dit doel gekozen zijn.

Katwijk: DC 320, Centrum: in de Noordzee, tegenover de Ten Brittenstraat.
Eens stond er op deze plaats, toen nog kustgebied, het Romijnse castelllum Logdunum Batavorum. Tot het midden van de achttiende eeuw waren de restanten ervan bij eb nog zichtbaar, en in het begin van deze eeuw waren ze alleen bij heel laag water nog te zien.
Er vanuit gaande dat dit Romeinse castellum, zoals dat meestal het geval was, op een leycentrum was gebouwd, bleek bij onderzoek dat zich op ongeveer 160 meter van de duinrand een centrum in zee bevond.

Keukenhof: DC 150, Centrum: in het oostelijk deel van het park.

Leiden: DC 175, 130 en 90. Centra: de Burcht, het koor van de Pietskerk en perceel Hoogewoerd 10.
De burcht is gebouwd in het midden van de twaalfde eeuw, en het sterkste van de drie centra is er te vinden tussen de twee bomen.
In 1121 werd een kapel gesticht op de plaats waar nu het koor van de Pieterskerk staat, destijds een dun bevolkt gebied; kennelijk is er naar een leycentrum gezocht voor de plaats van de kapel. In de voorstad Hoogewoerd herinnert de Barbarasteeg ons aan het leycentrum; de steeg, vroeger Barbarensteeg genaamd, loopt vanaf het Levendaal in de richting van het centrum. Het centrum werd dus geassocieerd met de barbaren, met een heidens heiligdom!

Rotterdam: DC 130, Centrum: koor van de Grote of St. Laurenskerk.
Deze kerk is in de zestiende eeuw gebouwd, en dus vermoedelijk op de plaats van een eerdere kapel.

Schiedam: DC 85, Centrum: hoek in de Herenstraat.
Op de plaats waar de Herenstraat een haakse bocht maakt, is tussen de geparkeerde auto’s het centrum te vinden. Het gemeentearchief vermeld niets over bijzondere bebouwing op deze plaats in vroeger tijden.

Vlaardingen: DC 45, Centrum: toren van de Hervormde kerk.
Een positieve invloed ontbreekt bij dit centrum.

Westvoorne: DC 50, Centrum: eilandje in de plas “het Quackjeswater”.

Zeeland

Burgh: DC 134, Centrum: in het met wallen omzoomde burgterrein.Het centrum bevind zich vrijwel in het midden van de walburg, dicht bij de begraafplaats.

Domburg: DC 180, Centrum: ten noorden van de oude Schuytvlotstraat en de Duinenburg.De kern van het centrum is ongeveer twintig meter noordelijk van van de Schuytvlotstraat en dertig meter westelijk van de Duinenburg.
Zie ook: Domburg

Goes: DC 150, Centrum: toren van de Maria Magdalenakerk.
Hier werd, vermoedelijk in de tiende eeuw, een kerkje gebouwd op het leycentrum. Er is echter geen spoor van een heidens heiligdom, zodat deze plaats op een andere wijze is aangewezen.

Middelburg: DC 320, Centrum: in het midden van de St. Barbaragang.
Volgens paranormale waarneming zouden hier twee steenkringen om de kern hebben gelegen, op respectievelijk zeven en vijftien meter afstand. Het was een Keltisch Heiligdom.

Tholen: DC 320, Centrum: toren van de O.L.V. kerk.
Tijdens de restauratie in 1950 is de grafkelder geopend. Er werden vijfentwintig min of meer gemummificeerde lijken gevonden. De vraag is of ook hier deze mummificering aan het leycentrum te danken is. Dit centrum was al in gebruik bij de Kelten, en heeft tevens gediend als Germaanse offerplaats. Een parallelcentrum bevindt zich in het koor.
Zie ook: Energietripje leycentra West-Brabant: de eenden als leermeester

Vlissingen: DC 20, Centrum: midden in de oude burg.
In het midden van het volkstuinencomplex ligt de kern van het oude leycentrum, dat vermoedelijk eens als een kleine wy-tempel functioneerde. Het centrum is zwak, en ook aan de planten en vruchten die er groeien is niets bijzonders te zien.

Zierikzee: DC 120, Centrum: St. Lievensmonstertoren.
Volgens de pendel stond op deze plaats voor 1454 een vuurtoren. Er werden geen sporen van een heiligdom gevonden.

Noord-Brabant

Aalburg: DC 190, Centrum: de kerktoren.
Dit centrum heeft een variabele kracht; rond nieuwe maan werd een uitstraling gemeten van ongeveer 10 meter doorsnede, terwijl bij volle maan de doorsnede ongeveer 190 meter was.

Aalst: DC 200, Centrum: achter de O.L.V. kerk.De kerk werd oostelijk van het centrum gebouwd om het heiligdom de zon te ontnemen, iets wat op andere plaatsen vaker geconstateerd kan worden.

Bergen op Zoom: DC 80, Centrum: achter Noordsingel 176
Een tweede, minder sterk centrum vinden we in het koor van de nu weer rooms-katholieke St. Gertrudiskerk bij de Grote Markt. De kerk werd gebouwd in 1443 op de plaats van een ouder bedehuis.
Zie ook: Energietripje leycentra West-Brabant: de eenden als leermeester

Breda: DC 135, Centrum: koor van de O.L.V. kerk.
Deze kerk is gebouwd in 1410 op de plaats van een ouder bedehuis. Er is echter niets waar te nemen van heiligdommen uit voorchristelijke tijden. De energie van het leycentrum is rechtsdraaiend en positief.

Den Hout: DC 220, Centrum: De eik op de driesprong aan de weg Den Hout – Oosterhout, 760 meter van de kerk in Den Hout, nabij het buurtschap Vrachelen.
Dit is een twaalf meter hoge en heel bijzondere boom, een wonder in de ogen van de deskundigen. Een boom die al honderd jaar dood had moeten zijn en springlevend is. De stam van het groene deel staat op een oudere stam van circa tweeëneenhalve meter doorsnede. Maar de oudere stam bestaat niet, die is volledig hol. Bij de eerste de beste storm zou deze boom geveld moeten worden, maar waar andere bomen sneuvelen blijft deze eik gewoon staan!. Volgens overlevering zou er onder deze boom vroeger recht zijn gesproken.
De pendel geeft aan dat er rond de kern van dit krachtige centrum een steenkring heeft gestaan en een beeltenis van Odin.
Zie ook: Energietripje langs helende plekken rond Breda en Tilburg

Deursen: DC 116, Centrum: toren van de St. Michaelskerk.
Op de plaats van het altaar bevindt zich een parallelcentrum. Het lijkt of de energie zich via de toren verplaatst naar het altaar. De toren geeft een soort mannelijke kracht en het altaar vrouwelijke.

Diessen: DC 240, Centrum: St. Willibrordstoren.
De pendel geeft aan dat hier van 89 v. Chr. tot 161 n. Chr. een Druïden-centrum was en later een inheems heiligdom, waar ook recht werd gesproken.
De toren is gebouwd op een sterk leycentrum. Als je met de rug tegen de muur staat is de energie die naar boven stroomt te voelen.

Empel: DC 356, Centrum: tussen de Maas en het dorp Empel in cultuurland.
In 1991 werd bekend dat bij opgravingen vondsten van grote betekenis werden gedaan. Aan de Empelsedijk werd een Romeinse tempel gevonden. Deze tempel is gebouwd in de tweede of derde eeuw na Chr. op een oude cultusplaats. Volgens de pendel was dit heiligdom al vanaf 938 v. Chr. in gebruik.
De cultusplaats en de tempel zijn gebouwd op een bijzonder sterk leycentrum, met een kern van 3,5 meter en een doorsnede van 356 meter.
Zie ook: ‘s-Hertogenbosch, Rosmalen en Empel

Helmond: DC 115, Centrum: koor van de St. Lambertuskerk.
Vanaf de kerk loopt een leylijn naar de Martinikerk in Sneek.

’s Hertogenbosch: DC 180, Centrum: toren van de St. Jan.
Er zijn hier geen aanwijzingen gevonden voor een voorchristelijk heiligdom.
Zie ook: ‘s-Hertogenbosch, Rosmalen en Empel

Moergestel: DC 280, Centrum: aan de Zandstraat bij de manege.
Deze plaats werd voor het eerst vermeld in 1423 als “Bi den Heyligen Boem”. Deze boom moet hebben gestaan op de viersprong van ’t Stokske, Zandstraat en Heiligeboomstraat.
Paranormale indrukken gaven aan dat het een lindeboom was, midden op een grote open plek van wel honderd meter doorsnede in een bos. Het was een heilige plaats, en er werd ook recht gesproken.
Nadat deze linde in de achttiende eeuw gestorven is heeft hij er daarna nog zeker een eeuw als dode boom gestaan. In 1899 komt dan ter plaatse voor het eerst de naam ’t Stokske voor wat het Brabantse woord voor boomstam is. Hier is een sterk leycentrum met als belangrijkste kenmerk: rust. Er loopt vanaf hier een leylijn via Aalburg, Aalst en Leerdam naar Breukelen.
Zie ook: Energietripje Midden Brabant: Een oude energie-oase herleeft.

Roosendaal: DC 155, Centrum: toren van de St. Janskerk.
Het centrum geeft geen positieve indruk. Het is ook geheimzinnig, en het lijkt dat een blik in het verleden onmogelijk wordt gemaakt.
Zie ook: Energietripje leycentra West-Brabant: de eenden als leermeester

Schijndel, het oude Wijbosch: DC 90, Centrum: Mgr. v.d. Venstraat 64.
Hier was in de Keltische tijd een geneeskrachtig centrum dat ook verband hield met de inwijding van vrouwen.
Zie ook: Lambertuslijn

Tilburg: DC 105, Centrum: toren van de St. Dionysiuskerk.
De toren staat op het leycentrum, maar er is niets bekend over een oudere kerk, bidplaats of voorchristelijke heilige plaats.
Zie ook: Energietripje Midden Brabant: Een oude energie-oase herleeft.

Woensdrecht: DC 505, Centrum: tussen Rijzendeweg 2a en 4.
Tot na de tweede wereldoorlog heeft hier een ‘stompetoren’ gestaan, als overblijfsel van een vroegere kerk.
Volgens paranormale waarneming was het vooral een centrum van verering, aanbidding en verzoening, teruggaande tot in de Keltische tijd.
De energie van dit zeer sterke centrum is rechtsdraaiend en positief.
Zie ook: Energietripje leycentra West-Brabant: de eenden als leermeester

Woensel: DC 140, Centrum: de oude toren.
Volgens de pendel was hier tot 691 een aan Wodan gewijde tempel.

Limburg

Aaldonk: DC 160, Centrum: op de driesprong van de Aaldonkstraat met de Bredeweg.
De pendel geeft aan dat het hier gaat om een voorchristelijk heiligdom in een bos, zonder nederzetting, waar later enkele huizen omheen zijn gebouwd.

Elsloo: DC 130, Centrum: ten noordwesten van Maasland-centrum.
Het leycentrum dat vermoedelijk al zevenduizend jaar geleden een rol speelde, vinden we ongeveer tien meter noord-westelijk van het Maasland-centrum, in een kleine groene oase te midden van de nieuwbouwwoningen.

Geleen: DC 165, Centrum: 20 meter oost van de Janskampweg en 150 meter noord van de Geleenbeeklaan.
In 1991 begonnen de opgravingen naar de dertig houten boerderijen die daar meer dan zevenduizend jaar geleden stonden. Het centrum was het religieuze middelpunt van deze toenmalige bewoners.

Geysteren: DC 70, Centrum: de Leeberg, aan de Nieuwlandweg, zuidelijk van Geysteren.
Komende van Geysteren is het leycentrum te vinden op de plaats waar aan beide kanten van het weggetje bos aanwezig is. Ongeveer dertig meter ten oosten van de weg is de kern van het centrum.
Zie ook: Energietripje Brabant/Limburg: Stil, stiller, stilst

Heerlen: DC 130, Centrum: in het raadhuis.
Voor zover bekend werd op dit centrum nimmer gebouwd voor er in 1877 het eerste raadhuis werd gebouwd.

Maastricht: DC 285, Centrum: tussen de twee torens aan de westzijde van de St. Servaaskerk.
Het centrum is zeer sterk. Ter plaatse zijn positieve invloeden, maar de druk van mensen en lawaai rondom dit gebouw en het Vrijthof is voelbaar waardoor waarnemingen van de tijd dat hier nog geen kerk was onmogelijk werden.

Roermond: DC 175, Centrum: ingang tussen de torens van de Maria Munsterkerk.
Op het plein voor de kerk is sprake van negatieve invloeden. Hier is strijd geleverd en zijn mensen op de brandstapel gebracht.

Sint-Odiliënberg: DC 130, Centrum: tussen de torens van de basiliek.
Voor de basiliek was een oud Keltisch centrum. In voorchristelijke tijden zijn hier mensen omgebracht. De kloosterstichting was vooral bedoeld als een boetedoening voor het veroorzaakte leed. Het is dan ook een plaats van devotie. Het heilige overheerst in de omgeving van de basiliek met het koor aan de westzijde.

Sint Pieter: DC 190, Centrum: toren van de St. Pieterskerk
Over het verleden van de plaats, waar de kerk op dit sterke leycentrum staat, was helaas niets te achterhalen.

Sittard: DC 130, Centrum: toren van de St. Petruskerk.
Hier zijn Keltische elementen waargenomen.
Het centrum maakt deel uit van de driehonderdeenenvijftig kilometer lange leylijn tussen het Luxemburgse Clervaux en het Friese Wijnaldum.

Susteren: DC 140, Centrum: tussen de torens van de Amelbergakerk.
Het merkwaardige is dat de kerk leeg en onaards aanvoelt, en de energie rechtstreeks uit de hemel lijkt te komen. Ook schijnt het contact met de aarde te ontbreken.
Het verkregen beeld lijkt chaotisch en disharmonisch en de vraag is welke krachten hier werkzaam waren, en tevens de Keltische invloeden, wat het gaat hier om een oud Keltisch centrum, neutraliseerden. Hier moeten mensen het leycentrum negatief hebben beïnvloed.

Thorn: DC 170, Centrum: toren van de St. Michaelskerk.
Dit centrum maakt deel uit van de driehonderdeenenvijftig kilometer lange leylijn Clervaux – Limbourg – Sittard – Toverberg – Wijnaldum.

Venlo: DC 200, Centrum: koor van de St. Martinuskerk.
In de dertiende eeuw werd de St. Martinus gebouwd op dit sterke leycentrum.

Weert: DC 560, Centrum: naast de openluchtkerk tussen Laar en Maarheze, aan de Limburgse zijde van de grens met Brabant.
Het centrum is bijna onbereikbaar en alleen te vinden met de topografische kaart in de hand. Maar ook dan blijft het de vraag hoe er te komen.
Het beste is de Daatjeshoeve aan te houden, die aangegeven wordt oostelijk van het Weerterbos en de Hugterbroek. Daar is een viersprong en op dit punt wordt de weg richting Hugterbroek door het bos gevolgd. Deze enigszins verharde bosweg volgen over 1,5 km tot T-punt en dan linksaf tot pad met twee betonnen paaltjes. Daar parkeren en pad langs weiland volgen in de richting van een zichtbare boerderij.
Op het pad is weldra over een afstand van 20 meter het centrum waarneembaar. Op de plaats zelf blijkt niet de openluchtkerk de kern van het centrum te zijn; dat ligt vijftien meter zuidwestelijk ervan. Paranormale waarneming leverde een visioen op met witte bloemen en druïdenpriesters.


0 Comments

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *